{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Malownicza dolina Tworylnego miejscem dla dobrych praktyk.

,,
Malownicza dolina Tworylnego miejscem dla dobrych praktyk.

Niegdyś był to rejon najgęściej zaludniony w Polsce. Mieszkali tu ludzie pochodzący z różnych stron, mający różne wyznania i wartości. Była tam spokojna wieś - Tworylne, położona na brzegu Sanu pomiędzy zboczami Bieszczadów. Rozwijała się dynamicznie przez przeszło 500 lat, aż do wydarzeń II Wojny Światowej, a następnie tzw. Akcji „Wisła”. Obecnie pamiątką okresu jej świetności są ruiny dworu Łęckich i fundamenty kilku zabudowań oraz stare drzewa owocowe.

 Dolina Tworylnego jest obszarem zarządzanym przez Nadleśnictwo Lutowiska. Malowniczo położona na prawym brzegu Sanu, niezamieszkana przez ludzi, jest miejscem występowania bardzo licznych gatunków zwierząt, których ze świecą szukać w innych miejscach Polski.

Śmiało można powiedzieć, że Bieszczady są jednym z najbardziej różnorodnych przyrodniczo obszarów Polski, a ruiny wsi Tworylne dodatkowo wyróżniają się na ich tle bogactwem fauny. Aby pomóc i zabezpieczyć występujące tu gatunki zagrożone, od kilku lat prowadzone są tam projekty, mające na celu wzmocnienie ich populacji. Wszystkie uznawane są za wzory dla innych projektów realizowanych w całym kraju.

Pani dr Katarzyna Kurek, jako ekspert z IOP w Krakowie, prowadzi na tym terenie działania czynnej ochrony węża Eskulapa. Spotkać można wśród ruin wysokie i szerokie na 1,5 metra i długie na 5 metrów kopce z trocin. Przykryte płachtami foli lub gałęziami są idealnym siedliskiem dla jedynego w Polsce gatunku węża-dusiciela. Węże Eskulapa polubiły dolinę Tworylnego i jego otwarte łąki z przepływającymi obok strumieniami. Kopce trocinowe są jednym z elementów projektu ratowania węży Eskulapa, współfinansowanego przez V oś POIiŚ, a realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem Lutowiska, które dba o zachowanie potrzebnych wężom otwartych terenów.

Powszechnie znanym śladem obecności dawnych osad ludzkich w Bieszczadach są drzewa owocowe. W dolinie Tworylnego można spotkać jednak nie tylko stare jabłoniei grusze, ale i młode drzewka. Jest to zasługą projektu związanego z przywracaniem obecności drzew owocowych. Projekt prowadzony wspólnie przez WWF i Nadleśnictwo Lutowiska ma na celu zwiększenie bazy pokarmowej dla licznie występujących tu niedźwiedzi. Bywają lata, gdy jabłka i gruszki rosnące na starych drzewach sadzonych rękami niegdysiejszych mieszkańców stanowią około 60% pokarmu niedźwiedzi, cennego zwłaszcza na jesieni. W finansowanym również ze środków UE projekcie, pracownicy WWF, razem z pracownikami Lasów, dosadzają nowe drzewka owocowe, które za kilka lat dostarczać będą wielu owoców. Stare drzewa rosnące w dolinie Tworylnego, są odmładzane, dzięki czemu będą jeszcze przez wiele lat owocować. Z owoców i otwartych przestrzeni korzystają nie tylko niedźwiedzie i węże. W lasach okolicy Tworylnego mieszkają 72 żubry. Żubry te pochodzą z tzw. linii białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami kilkunastu żubrów, z których odbudowano populację tych zwierząt w Polsce. Obecnie żubry te są zasilane osobnikami z innych krajów, co nie zmienia faktu, że borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi i tzw. inbredem, czyli zbieżnością genetyczną pomiędzy osobnikami w populacji. Restytucja żubrów realizowana przez bieszczadzkie nadleśnictwa i SGGW jest również finansowana przez V oś POIiŚ. W Tworylnym żubry mają swój paśnik i dodatkowy zbiornik z wodą. W okolicy zbudowana została również woliera adaptacyjna, która w razie potrzeby może być wykorzystana jako odłownia.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl