{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Aktywna ochrona głuszca w Nadleśnictwach Puszczy Solskiej

,,
Aktywna ochrona głuszca w Nadleśnictwach Puszczy Solskiej

Celem strategicznym projektu realizowanego przez RDLP Lublin jest zachowanie populacji głuszca, wzrost jej liczebności i ochrona siedlisk przez niego zajmowanych na terenie ostoi gatunku w lasach Janowskich i Puszczy Solskiej

Na terenie nadleśnictw gospodarujących w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej wykono prace zmierzające do poprawy warunków siedliskowych lasów, pod kątem potrzeb głuszca. Na znacznych połaciach usunieto czeremchę amerykańską, która jest rośliną ekspansywna i poprzez zacienianie runa uniemożliwia rozwój borówki czernicy – jednego z podstawowych pkarmów głuszców. W miejscach nadmiernie odsłoniętych wprowadzono podszyt świerkowy i jdłowy, umozliwiający ptakom znalezienie ukrycia. Zneutralizowano żużlową nawierzchnie dróg leśnych, która była zagrożeniem dla ptaków – żużel połykany jako gastrolit może ranić przewód pokarmowy. Wykonano również redukcję drapieżników (lisa i kuny). Przeprowadzono działania edukacyjne i promocyjne, upowszechniające wiedzę o głuszcu i jego ochronie.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl