{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Restytucja głuszca w Nadleśnictwie Ruszów

,,
Restytucja głuszca w Nadleśnictwie Ruszów

Od roku 2009 roku na terenie Nadleśnictwa Ruszów realizowany jest program restytucji głuszca, ponieważ ze względu na krytycznie niską liczebność, złą kondycję genetyczną oraz brak możliwości naturalnej rekolonizacji populacja tego gatunku w Borach Dolnośląskich, znalazła się na granicy wymarcia.

 W ciągu 4 lat wypuszczonych zostało 78 młodych ptaków, pochodzących z Hodowli Kuraków Leśnych przy Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, odchowanych  opracowaną przez dr A. Krzywińskiego metodą „born to be free” oraz Ośrodka Hodowli Głuszca LP w Nadleśnictwie Wisła. Ponad 60% wsiedlonych głuszców posiada nadajniki telemetryczne VHF lub nadajniki satelitarne. Dane z monitoringu telemetrycznego pozwalają m. in. na ocenę zasięgu migracji, rozmiaru i przyczyn śmiertelności głuszców, oraz na odpowiednie ukierunkowanie działań związanych z poprawą jakości biotopu pod kątem wymagań gatunku. Przeżywalność ptaków jest wysoka, a główną przyczyną śmiertelności jest drapieżnictwo (76,2%), zwłaszcza jastrzębia, kuny oraz lisa. Nadleśnictwo Ruszów prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości środowiska bytowania głuszca, z których najważniejsze to: ograniczenie liczebności ssaków drapieżnych, oraz odłów i translokacja jastrzębia gołębiarza; regulowanie ilości podrostu i podszytu, rozluźnianie zwarcia drzewostanów, zwiększenie uwilgotnienia terenu, poprawa warunków żerowych i osłonowych, znakowanie siatki ogrodzeniowej upraw leśnych, wykładanie gastrolitów. Istotnym działaniem jest też szeroko prowadzona akcja edukacji ekologicznej mająca na celu m.in. budowanie społecznej akceptacji dla realizowanych w ramach projektu działań. Kontynuacją i rozszerzeniem tych działań jest rozpoczęty projekt finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ „Aktywna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl