{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Kserotermy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzi czynną ochronę cennych zbiorowisk naskalnych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, poprzez odkrzaczanie i wykaszanie

więcej...

Projekt realizowany przez Klub Przyrodników mający na celu kompleksową ochronę najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w naszym kraju wraz z ich cenną florą i fauną. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

więcej...

Projekt zrealizowany przez Klub Przyrodników mający na celu ochronę najbardziej zagrożonych rzadkich gatunków kserotermicznych w dolnych odcinkach dolin Odry i Warty, jednego z głównych roślinności kserotermicznej w kraju.

więcej...

Prace były wykonywane w ramach kilku projektów, realizowanych głównie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych: Suwalskiego i Puszczy Rominckiej, przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” oraz Wigierski Park Narodowy.

więcej...

Realizacja projektu ma na celu odtworzenie i ukształtowanie warunków dla zachowania siedlisk i różnorodności gatunków roślin muraw kserotermicznych oraz ciepłych zarośli w rezerwatach przyrody województwa małopolskiego. Projekt jest realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl