{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona czynna stanowisk rzadkich gatunków muraw kserotermicznych w Polsce północno-zachodniej

,,
Ochrona czynna stanowisk rzadkich gatunków muraw kserotermicznych w Polsce północno-zachodniej

Projekt zrealizowany przez Klub Przyrodników mający na celu ochronę najbardziej zagrożonych rzadkich gatunków kserotermicznych w dolnych odcinkach dolin Odry i Warty, jednego z głównych roślinności kserotermicznej w kraju.

Działania ochrony czynnej objęły blisko 50 obiektów, w tym głównie kserotermicznych muraw ostnicowych Potentillo-Stipetum, ciepłolubnych i kalcyfilnych muraw napiaskowych ze związku Koelerion glaucae oraz kserotermicznych muraw kwietnych Adonido-Brachypodietum. Dla wszystkich wymienionych wyżej gatunków kluczową sprawą było zachowanie odpowiednich siedlisk przede wszystkim poprzez stosowanie właściwych metod ochrony czynnej.

http://www.kp.org.pl/content/view/282/253/lang,polish/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl