{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych w północno-wschodniej Polski

,,
Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych w północno-wschodniej Polski

Prace były wykonywane w ramach kilku projektów, realizowanych głównie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych: Suwalskiego i Puszczy Rominckiej, przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” oraz Wigierski Park Narodowy.

Celem było zachowanie całości systemów przyrodniczych, odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody oraz odtwarzanie populacji zanikłych gatunków, a także eliminowanie czynników, które stanowią zagrożenie dla istnienia rodzimej fauny i flory.

Jednym z działań podjętych w tych projektach była ochrona ciepłolubnych muraw przed gatunkami inwazyjnymi, głównie różą pomarszczoną.

http://czlowiekiprzyroda.eu/Projekty_Z_plus.aspx?ID=28

28

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl