{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce

,,
Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce

Realizacja projektu ma na celu odtworzenie i ukształtowanie warunków dla zachowania siedlisk i różnorodności gatunków roślin muraw kserotermicznych oraz ciepłych zarośli w rezerwatach przyrody województwa małopolskiego. Projekt jest realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Działania polegają na czynnej ochronie siedlisk ciepłolubnych (głównie muraw kserotermicznych) – odkrzaczaniu, wykaszaniu oraz prowadzeniu wypasu owiec. Ponadto prowadzona jest hodowla ex-situ zagrożonych gatunków roślin, tworzona jest nowa infrastruktura turystyczna służąca kanalizacji ruchu turystycznego, prowadzony jest ciągły monitoring przyrodniczy. W przygotowaniu projektu oraz jego realizacji aktywnie uczestniczą Lasy Państwowe RDLP w Krakowie.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl