{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Mokradła

Działania prowadzone są przez Nadleśnictwo Nowy Targ, polegające na spowolnieniu spływu wody i tworzenie mikrosiedlisk w korycie górskiego potoku, poprzez montaż przegród (kłody, kamienie).

więcej...

Fundacja Karkonoska zrealizowała w roku 2001 projekt, mający na celu ochronę ekosystemów torfowiskowych Karkonoszy i Gór izerskich.

więcej...

Projekt realizowany przez Nadleśnictwo Siedlce dotyczący opracowania olnu ochrony rezerwatu "Stawy Broszkowskie" oraz odtworzenie lustra wody o powiechni 26 ha na całkowicie degradowanych stawach. projekt był współfinansowany przez Ekofundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej...

Odtworzenie kilkunastu starych i zdegradowanych zbiorników wodnych oraz remont urządzeń piętrzących i grobli na stawach, będących rezerwatem przyrody, to działania prowadzone przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w celu ochrony obszarów wodno-błotnych na terenie Parku. Działania te były wykonane w kilku projektach, realizowanych w latach 2000 – 2010.

więcej...

Klub Przyrodników we współpracy z Nadleśnictwem Lipka, Okonek, Złotów i Zdrojowa Góra prowadzi kompleksowe działania dotyczące kompleksowej ochrony mokradeł w Borach Krajeńskich. W ramach projektu wykonano budowle piętrzące wodę na rowach odwadniających torfowiska, przeprowadzono renaturalizację fragmentu koryta rzeki oraz wybudowano przepławki na jazie piętrzącym wodę.

więcej...

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Jarocin w latach 2002 – 2005 i 2008 – 2010, którego celem było przechwytywanie wezbrań rzeki Warty w śródleśnych starorzeczach i zamiana retencji powierzchniowej na gruntową w dwóch uroczyskach (Czeszewski Las i Dębno – Nowe Miasto).  

więcej...

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Na terenie trzech Nadleśnictw (Strzałowo, Mrągowo, Spychowo) w ramach którego wykonano kilkadziesiąt budowli piętrzących, dziewięć oczek wodnych, kilkaset grobli oraz zasypano kilkaset rowów odwadniających. 

więcej...

Projekt zrealizowany przez Klub Przyrodników w Sudetach Środkowych – Górach Stołowych, Sowich i Kamiennych, we współpracy z Pakiem Narodowym Gór Stołowych oraz Nadleśnictwami Jurgów, Kamienna Góra, Świdnica i Wałbrzych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

więcej...

Nadleśnictwo Bobolice przy wsparciu EkoFunduszu, zrealizowało projekt "Ochrona obiektów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Bobolice" na terenach leśnictw: Żubrowo, Kępno, Łanki.

więcej...

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Kaliska na obszarze ponad 4 tyś. ha ubogich borów sosnowych, leżących na terenie Borów Tucholskich.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl