{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona ekosystemów łęgowych w Żerkowsko – Czeszewskim Parku Krajobrazowym.

,,
Ochrona ekosystemów łęgowych w  Żerkowsko – Czeszewskim Parku Krajobrazowym.

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Jarocin w latach 2002 – 2005 i 2008 – 2010, którego celem było przechwytywanie wezbrań rzeki Warty w śródleśnych starorzeczach i zamiana retencji powierzchniowej na gruntową w dwóch uroczyskach (Czeszewski Las i Dębno – Nowe Miasto).  

Z pomocą fundacji Ekofundusz zbudowano 3 denne progi piętrzące na rzece Lutynia, system 10 zastawek samoczynnych i 7 zastawek szandorowych. Przekopano, poszerzono i umocniono rowy łączące starorzecza oraz zainstalowano system 27 automatycznych rejestratorów poziomu wód gruntowych. Połączono dwa rezerwaty tworząc nowy, znacznie powiększony (222,6 ha) wzmacniając jego ochronę poprzez przeniesienie drogi i mostu na Lutyni poza jego granice. Poza rezerwatem zbudowano infrastrukturę turystyczną, której atrakcją jest prom przez Wartę. Wyłączono z użytkowania gospodarczego drzewostany zachodniej części ur. Czeszewski Las o pow. 250 ha.
We wsi Czeszewo w zabytkowym budynku historycznego nadleśnictwa urządzono ośrodek edukacyjny promujący ochronę łęgów i siedlisk od wód zależnych. W obejściu ośrodka edukacyjnego zbudowano unikatową instalację edukacyjną „Rzeka” której realizacja wsparta była środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Czynną ochroną objęto dwa naturalne poldery zalewowe w/w uroczysk leśnych o powierzchni 1500 ha. Starorzecza w czasie wezbrań mogą zatrzymać blisko 0,5 mln m3 wody. Przedmiotem ochrony są łęgi, grądy połęgowe, łąki selernicowe, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl