{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych

,,
Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych

Projekt zrealizowany przez Klub Przyrodników w Sudetach Środkowych – Górach Stołowych, Sowich i Kamiennych, we współpracy z Pakiem Narodowym Gór Stołowych oraz Nadleśnictwami Jurgów, Kamienna Góra, Świdnica i Wałbrzych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu było odtwarzanie i ochrona mokradeł poprzez poprawę ich uwodnienia oraz warunków świetlnych (odsłanianie obszarów silnie zarośniętych drzewami i krzewami). Działania podjęte w projekcie polegają na spowolnieniu nadmiernego odpływu wody różnego rodzaju systemami odwadniającymi: rowami, drenami, wyerodowanymi drogami leśnymi i szlakami zrywkowymi. W projekcie podjęto również działania zmierzające do przywrócenia na siedliskach półnaturalnych (łąkach) i na części torfowisk ich użytkowania kośnego. Efektem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania ponad 100 ha zagrożonych siedlisk hydrogenicznych, będących miejscami występowania zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

http://www.mokradla-sudety.kp.org.pl/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl