{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

„Ochrona i renaturalizacja leśnych obszarów wodno-błotnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie"”

,,
„Ochrona i renaturalizacja leśnych obszarów wodno-błotnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Na terenie trzech Nadleśnictw (Strzałowo, Mrągowo, Spychowo) w ramach którego wykonano kilkadziesiąt budowli piętrzących, dziewięć oczek wodnych, kilkaset grobli oraz zasypano kilkaset rowów odwadniających. 

Dzięki tym pracom zretencjonowano dotychczas kilkaset tys. m3 wody, przywrócono procesy torfotwórcze na kilkudziesięciu ha zdegradowanych torfowisk jak i utworzono nowe środowiska mokradłowe. Szczególnie efektownie wyglądają rozwijające się torfowce w miejscach, gdzie przed realizacją projektu w runie występowały głównie borówki. W ramach projektu prowadzony jest stały monitoring efektów projektu, zainstalowano piezometry rejestrujące poziom wód gruntowych. Dzięki nim można jednoznacznie stwierdzić dużą skuteczność budowli piętrzących. Na podkreślenie zasługuję fakt, że przy pomocy prostych budowli (body piętrzące, drewniane zastawki) uzyskano bardzo duży efekt retencyjny przy bardzo niskich kosztach. Odtworzone tereny podmokłe stały się nowym siedliskiem rzadkich gatunków ptaków (kropiatka, zielonka, a w zamarłych drzewach dzięcioły białogrzbiety i trójpalczasty). 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl