{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Odtworzenie walorów przyrodniczych rezerwatu "Stawy Broszkowskie"

,,
Odtworzenie walorów przyrodniczych rezerwatu

Projekt realizowany przez Nadleśnictwo Siedlce dotyczący opracowania olnu ochrony rezerwatu "Stawy Broszkowskie" oraz odtworzenie lustra wody o powiechni 26 ha na całkowicie degradowanych stawach. projekt był współfinansowany przez Ekofundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu odtworzono 33 oczka wodne, zbudowano 6 zastawek na rowach melioracyjnych, wykonano Plan Ochrony Rezerwatu Stawy Broszkowskie, odtworzono lustro wody w tym rezerwacie na powierzchni 26,15 ha i w stawie Piskornik na powierzchni 8,70 ha. W wyniku realizacji projektu zwiększono retencję wodną w/w obszarach  powstrzymano zarastanie stawów oraz odtworzono korzystne warunki siedliskowe dla ptaków i płazów związanych z tym środowiskiem. W  dniu 15 listopada 2010 Nadleśnictwo Siedlce (RDLP Warszawa) otrzymało od brytyjskiej organizacji pozarządowej Green Organisation nagrodę Green Apple Environment Award 2010 za realizacje projektu „Odtwarzanie i ochrona siedlisk wodno-błotnych w lasach Nadleśnictwa Siedlce”

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl