{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w bunkrach w Strzalinach

,,
Zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w bunkrach w Strzalinach

Inicjatorem projektu było Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" i Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego, a jego głównym cel dotyczył zabezpieczenia cennego zimowiska nietoperzy, a także udostępnienia obiektu dla celów turystycznyczno-edukacyjnych w okresie od 15 kwietnia do 15 września.  

 

W dniu 21 września 2011 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Nadleśnictwem Tuczno, Stowarzyszeniem Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego, Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra" oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Tuczno w sprawie współpracy w zakresie ochrony oraz udostępnienia dla celów turystycznyczno-edukacyjnych obszaru rezerwatu przyrody  "Strzaliny koło Tuczna". Dyrektor RDOŚ zobowiązał się udostępnić obszar rezerwatu w sposób, który nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody tj. jednego z największych znanych zimowisk nietoperzy,
a Nadleśnictwo Tuczno do utrzymania w sprawności technicznej ścieżki prowadzącej do bunkrów oraz do regularnego patrolowania terenu rezerwatu przez straż leśną. Polskie Towarzystwo  Ochrony Przyrody "Salamandra" oraz Urząd Gminy prowadziły stały monitoring oraz Gmina umieściła dodatkowo tablice informacyjne. Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego zobowiązała się m.in. zabezpieczenie strony technicznej przedsięwzięcia, organizowania ruchu turystycznego w okresie udostępnienia rezerwatu tj. od 15 kwietnia do 15 września każdego roku.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl