{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Owady

Ochrona organizmów związanych z martwym drewnem w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

więcej...

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, dotyczący opracowania metod tworzenia siedlisk zastępczych dogodnych dla jelonka.

więcej...

Rozpoznanie preferencji środowiskowych i wykorzystanie siedlisk zastępczych przez owady to zagadnienie będące przedmiotem pracy doktorskiej Pana Wojciecha Mazura, pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Rozpoznanie to ma na celu opracowanie modelu funkcjonowania populacji jelonka rogacza, pachnicy dębowej oraz kozioroga dębosza w warunkach lasów gospodarczych. Wykonana została także ocena możliwości przetrwania tych gatunków na terenie lasów RDLP we Wrocławiu w ciągu najbliższych 20 i 50 lat oraz opracowanie zaleceń dla gospodarki leśnej, umożliwiających zachowanie populacji chronionych owadów, przy jednoczesnym prowadzeniu działań gospodarczych.

więcej...

Projakt został zrealizowany przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", którego celem była czynna ochrona gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym. Działania prowadzone w ramach projektu opierały się na przeprowadzeniu remontów budynków z glinianymi scianami, będących siedliskiem ginacych błonkówek oraz budowa specjalnych glinianych konstrukcji, które są siedliskiem zastępczym dla tych owadów.

więcej...

Projekt opracowany został przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", a sfinansowany ze środków Programu Małych Dotacji GEF, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Nadleśnictwa Gołdap i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

więcej...

Projekt koordynowany przez Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, którego głównym celem projektu jest: poprawa poziomu edukacji ekologicznej kształtującej właściwe postawy społeczne w odniesieniu do środowiska, powstanie trwałych sieci współpracy i wymiana informacji w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienie ciągłości i istnienia pachnicy dębowej wraz z jej siedliskiem.

więcej...

Projekt realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl