{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

„Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”

,,
„Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”

Projekt koordynowany przez Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, którego głównym celem projektu jest: poprawa poziomu edukacji ekologicznej kształtującej właściwe postawy społeczne w odniesieniu do środowiska, powstanie trwałych sieci współpracy i wymiana informacji w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienie ciągłości i istnienia pachnicy dębowej wraz z jej siedliskiem.

 Na projekt składają się następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Nauczania (WLIN) opartego na monitoringu środowiska.

2. Utworzenie Centrum Ochrony pachnicy dębowej w Łysym Młynie. Działalność centrum prowadzona będzie w dwóch podstawowych płaszczyznach: naukowej – skupionej głównie na rozpoznaniu, inwentaryzacji i aktywnej ochronie potencjalnych biotopów występowania pachnicy oraz sztucznej hodowli i introdukcji gatunku oraz edukacyjno-popularyzatorskiej kierowanej do uczniów szkół, turystów indywidualnych oraz leśników, celem upowszechniania zasad gospodarowania służacych zachowaniu i tworzeniu ekosystemów leśnych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.

Więcej informacji o projekcie: http://www.pachnica.pl/index.php/about

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl