{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zwiększenie liczebności zająca i kuropatwy w Nadleśnictwie Lubartów

,,
Zwiększenie liczebności zająca i kuropatwy w Nadleśnictwie Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów uczestniczy w „Programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020” sfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Program ma na celu wskazanie sposobu zahamowania spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowy prowadzącej do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim. Prowadzone działania opierają się na ocenie obecnego stanu populacji zajęcy i kuropatw na terenie województwa lubelskiego, określeniu przyczyn degradacji gatunków oraz opracowaniu programu restytucji zajęcy i kuropatw .

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl