{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona i utrzymanie żubrów w rezerwacie faunistycznym „ Żubrowisko”

,,
Ochrona i utrzymanie żubrów w rezerwacie faunistycznym „ Żubrowisko”

"Ochrona i utrzymanie żubrów w rezerwacie faunistycznym „Żubrowisko” w latach 2002-2010" - nie jest jednym projektem - na te działania składa się szereg projektów realizowanych w latach 2002-2010 z wykorzystaniem środków funduszy krajowych i środków własnych LP.

W ramach projektów odbudowano infrastrukturę hodowlaną rezerwatu, zbudowano zagrodę pokazową żubrów oraz utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pszczyńskie Żubry. Przed utworzeniem zagrody nie było możliwości ekspozycji zwierząt i rezerwat pełnił jedynie funkcje hodowlane. Dzisiaj wokół zagrody pokazowej zorganizowana jest ścieżka edukacyjna o tematyce ogólnoprzyrodniczej, a w budynku OEE prowadzone są zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych, ukazujące problematykę ochrony przyrody na przykładzie żubra.

http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/kobior/oee/galeria

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl