{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa

,,
Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa

Projekt "Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa" realizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz NFOŚiGW. Partnerem w projekcie jest Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lutowiska oraz Nadleśnictwo Baligród.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w południowej Polsce zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt obejmuje działania w jedynej w kraju populacji żubra linii białowiesko-kaukaskiej w Bieszczadach i jest jednym z trzech projektów obejmujących całą populację żubra. W ramach utrzymania populacji żubra planuje się prowadzenie opieki nad stadami i poprawę komfortu ich bytowania (dostęp do wody, baza pokarmowa) oraz zapobieganie konfliktom w gospodarce rolnej i leśnej poprzez zimowe dokarmianie i krótkotrwałe grodzenia upraw. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania żubra.

http://ochronazubra.rdlp-krosno.pl/home

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl